Regulamin

 

• Jesteśmy serwisem pogwarancyjnym, podczas każdej naprawy (z wykluczeniem instalacji systemów i oprogramowania) lub diagnozy klient traci gwarancję producenta.

• Serwis posiada ustalony cennik, o którym klient jest poinformowany przed naprawą, na miejscu lub telefonicznie/mailowo po przeprowadzonej ekspertyzie. Diagnoza urządzeń do 3 dni roboczych jest darmowa, nawet przy rezygnacji.

• Diagnoza i naprawa w trybie standardowym, realizowana jest do 3 dni roboczych, licząc do dnia kolejnego po przyjęciu laptopa na stan serwisu, z wyjątkiem konieczności sprowadzenia części zamiennych, wtedy może przedlużyć się do 6 dni roboczych.

•Diagnoza i naprawa w trybie ekspresowym, po za kolejnością – do 24 godzin (w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych do 3 dni roboczych) jest płatna 50zł, zarówno w przypadku naprawy, jak i rezygnacji lub braku możliwości naprawy, czy braku dostępności części zamiennych.

• Diagnoza / Usługa informatyczna na poczekaniu („od ręki” po za kolejnością) w obecności klienta jest platna 120zi za rozpoczętą godzinę, oraz 60zł za każde, kolejne rozpoczęte 30 minut. Nie ma możliwości wykonania diagnozy/naprawy usterki sprzętowej na poczekaniu, czy w obecności klienta.

• Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu z powodu niedostępności na rynku odpowiednich części niezbędnych do realizacji naprawy lub też innych przyczyn niezależnych od serwisu.

• Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.

• Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu o objawach innych niż w momencie oddawania urządzenia do serwisu. Wynika to z obecnie stosowanych technologii i metod ich regeneracji, Usługa instalacji systemów lub oprogramowania jest możliwa tylko i wyłączne na oryginalnych licencjach dostarczonych przez klienta lub zakupionych w serwisie.

• Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane na dysku twardym klienta oraz za ewentualny brak licencji zainstalowanego na nim oprogramowania.

• Klient ma obowiązek odebrać sprzęt (lub dokonać przelewu, w przypadku wysyłki) po wykonanej usłudze oraz informacji telefonicznej nie później jak w terminie 14 dni, za kolejne dni zostanie naliczona oplata magazynowa 5zl/dzień roboczy. Po upływie 24 miesięcy bądź wcześniej, gdy koszt naprawy przerasta wartość urządzenia, sprzęt przechodzi na własność serwisu w ramach rekompensaty za poniesione straty.

 


WARUNKI GWARANCJI NA USŁUGI SERWISOWE

• Warunkiem przyjęcia sprzętu do naprawy z tytułu gwarancji jest okazanie podpisanej karty gwarancyjnej, wraz z nienaruszoną plombą gwarancyjną na obudowie urządzenia.

• Gwarancją objęte są wyłącznie naprawiane komponenty wyszczególnione w tabeli gwarancji i w tym okresie będą one naprawiane nieodpłatnie.

• Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży, a w przypadku naprawy gwarancyjnej zostaje on przedłużony o czas naprawy.

• W przypadku kiedy sprzęt zostaje wysłany do klienta okres gwarancji liczony jest od dnia odebrania sprzętu przez klienta pod warunkiem udokumentowania przez niego daty odbioru. Jeżeli klient nie udokumentuje daty odbioru wówczas okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży.

• Uprawnienia z tytułu niniejszej karty gwarancyjnej posiada wyłącznie nabywca.

• Nabywca traci wszelkie prawa gwarancyjne w przypadku stwierdzenia: samowolnych napraw lub zmian dokonanych przez klienta lub inny serwis, zerwania plomb lub ich uszkodzenie, niewiaściwej eksploatacji, uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych (zalanie) itp.

• Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane awarią sprzętu w tym również za oprogramowanie i dane.

• Ujawnione wady sprzętu zostaną usunięte w terminie do 14 dni od chwili dostarczenia sprzętu do gwaranta. W szczególnych przypadkach wymagających zamówienia części zamiennych z zagranicy okres naprawy może zostać przedłużony.

• Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za zainstalowane oprogramowanie na sprzęcie dostarczonym do serwisu.

• W przypadku gdy ekspertyza wykaże uszkodzenie innego komponentu niż tego objętego gwarancją, naprawa może być jedynie odpłatna.

• Koszt transportu pokrywa klient.

Administratorem Twoich danych osobowych jest FixTech24 Mateusz Nowak z siedzibą w Wagrowiec 62-100 przy ul. Rynek 11.